Šolska skupnost

Šolska skupnost učencev

SKUPNOST UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI

Predvideni datumi srečanj (ob 7.30)

Učenci (6. – 9- razred)

Predvideni datumi srečanj (ob 11.05)

(učenci 1. – 5. razred)

24. september (10. 10. 2018) 5. oktober
15. oktober 25. oktober
12. november 29. november
17. december 14. december
7. januar 18. januar
4. februar 28. februar
4. marec 28. marec
8. april 25. april
13. maj 30. maj
3. junij 6. junij

Mentorici:

Nataša Luković Tadeja Krajnc

 

NAMEN ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV

Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti

Srečanja na se udeležita dva predstavnika oddelka in na predmetni stopnji še člani uredništva LUDVIK POROČA.

 

NAČIN OBVEŠČANJA

 1. Okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec).
 2. Obvestilo na oglasni deski Šolske skupnosti
 3. Ustno preko mentorice

SPLOŠNE SMERNICE DELOVANJA SKUPNOSTI UČENCEV na LUDVIKU

Izhajajo iz vizije, poslanstva in vrednot OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

 • VIZIJA

S strokovnim in ustvarjalnim učnim procesom spodbujamo odgovornost učencev, staršev in delavcev šole.

 • POSLANSTVO

Pripravljamo otrokovo znanje za odgovorno, kreativno in uspešno življenje.

 • VREDNOTE

Znanje, odgovornost, spoštovanje, ustvarjalnost in doslednost.

 

ZLATA PRAVILA ŠOLSKE SKUPNOSTI

 1. Dosledno se držimo dogovorov in pravil.
 2. Spoštujemo sebe in smo odgovorni.
 3. Imamo spoštljiv odnos do drugih in okolice.
 4. Stremimo k dobrodejni prepoznavnosti šole in delovanju učencev v njej.
 5. Ludviki se med seboj spoštujemo in dobro razumemo!

Izzivi so del življenja. Vsak izziv je nova priložnost, ki nas vodi do novih spoznanj.

 

STALNE NALOGE ČLANOV ŠOLSKE SKUPNOSTI

 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti programa dela z nadarjenimi učenci,
 • organizirajo različne akcije in prireditve.
 • Predlagane teme na srečanjih skupnosti učencev se lahko spremenijo glede na aktualno dinamiko v šolskem prostoru ali na predlog vodstva šole, učencev in strokovnih delavcev.

 

PRAVILA SREČANJ

 • Na srečanja prihajam pripravljen.
 • O oddelku poročam pozitivno. (Npr.: na kaj ste v oddelku ponosni, kaj ste doživeli, uspehi ..)
 • V veliko pomoč boste uredniškemu odboru Ludvik poroča. Česar ne vemo, ne objavimo.
 • Bodite hitri, aktualni in točni.
 • Komuniciramo strpno, upoštevamo pravila, trudimo se poslušati in slišati!

 

NAČIN DELA

– Redna mesečna srečanja vseh predstavnikov šole ( načrtovanja, pogovori, poročila učencev o delu v oddelku in o  uspehih, analize v skupnosti).

– Vmesni sestanki predstavnikov določenih razredov (problematika razreda, izpeljava določenih akcij, načrtovanje šolskega plesa, valete, intenzivne vaje za otroški parlament, razgovori s predsednikom, namestnikom in tajnikom šolske skupnosti…).

– Sodelovanje s strokovnimi delavci za uspešno načrtovanje, pridobivanje idej, organiziranje akcij, prireditev, zabav, evalvacija dela.

 

AKTIVNOSTI

 Spoznavamo oblike vedenja,

– širimo paleto znanj in spoznanj,

– omogočamo zadovoljevanje potreb,

– učinkovito izkoristimo prosti čas,

– s sodelovanjem drugih omogočamo socialne stike, nova poznanstva,

– skrbimo za hitro informiranost vseh učencev z novimi aktualnimi podatki in vsebinami,

– vplivamo na ugodno klimo šole,

– spodbujamo h kreativnosti, skrbimo za pozitivno razmišljanje,

– trudimo se, da je naša šola prepoznavna v širšem družbenem prostoru

 

SMOTRI, CILJI

 – Raziskujemo, kaj učenci želijo, potrebujejo in v skladu z možnostmi šole uresničujemo tisto, kar je realno izvedljivo,

– učencem poudarjamo pomembnost stalne rasti kakovosti,

– učence navajamo na to, da sami realno ocenjujejo svoje delo in napredek, ki so ga dosegli,

– skrbimo, da se pomoč nudi tudi učencem s težavami pri šolskem delu (v okviru oddelčne skupnosti),

– spoznavajo se, kot notranje motiviranega človeka in s tem tudi odgovornega do sebe in drugih,

– delujemo družbeno odgovorno,

– krepimo pripadnost šoli.

Želje in pričakovanja pedagoških delavcev od dejavnosti šolske skupnosti so lahko obenem tudi cilji in smotri, ki jim sledimo pri delu. Da ne vidijo samo sebe, ampak, da se vidijo kot člani neke skupnosti. Razvijamo občutek pripadnosti, spoštovanja in upoštevamo drugačnost.

Vse te želje in pričakovanja lahko strnemo v štiri sklope:

 • upoštevanje pravil,
 • odnos do sebe,
 • odnos do drugih in okolice,
 • prepoznavnost šole in delovanja učencev v njej.

Program se sproti prilagaja aktualnim dogodkom, ki jih mesečno pregledamo in analiziramo. Program in realizacija dela se beleži v dnevnik šolske skupnosti in mesečnik » Ludvik poroča«.

 

Aktivnosti oddelčnega šolske  skupnosti so usmerjene na naslednja področja:

 1. Razvijanje kulture in klime, ki omogoča kakovostno sožitje vseh posameznikov v oddelčni skupnosti in učinkovito delovanje oddelčne skupnosti kot celote (varno, strpno okolje z jasno postavljenimi pravili in strokovno utemeljenimi postopki obravnavanja odklonov od pravil).
 2. Ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika (oblikovanje pozitivne samopodobe, univerzalnih etičnih načel, vrednot, razvijanje sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja…).
 3. Razvoj preventivnih dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje.
 4. Karierna orientacija.
 5. Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote.
 6. Obravnavanje in razreševanje aktualnih problemov posameznika ter oddelka in šole.
 7. Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v šoli.

 

PREDSTAVNIKI ODDELKOV

(šolska skupnost 2018/19)

1. – 5. razred

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK
1. a Suzana Belušić Naja Kandić Nika Kramberger
1. b Jasmina Pižeta Mark Palacios

Martinčevič

Ana Fleisinger
1. c Nuša Pratneker Ajda Gorišek Lukas Mori
2. a Janja Karanovič Alina Srnec Isa Vreže
2. b Jasmina Borlinić Lara Brajović Luka Belina
2. c Milanka Munda Milena Batistić Gal Pokleka
3. a Minka Godec Vid Špendl Hana Jarh
3. b Mira Kopše Clara Giulia Massa Neža Dežman
3. c Helena Berglez Katja Čertalič Filip Mlajši Primec
4. a Andreja Schwarz Jaka Verdonik Taja Poštrak
4. b Viktorija Kodrič Nejc Peretić Marja Hojski
4. c Nataša Kosi Tine Bedjanič Daša Solomon
5. a Metka Lakota Filip Martin Fleisinger Taja Preradovič
5. b Urška Kosi Tomi Lorber Tjaša Levstik
5. c Antonija Krajnčič Eva Zala Strgar Tara Murshed

6. – 9. razred

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK
6. a Jasna Rosi Toja Sedonja Lana Jaunik
6. b Marija Bauman Luka Gornik Gal Boltauzer
6. c Brigita Godec Kopčič Tina Furman Filip Bedjanič
7. a Nejc Barovič Tija Rutar Ana Kuprivec
7. b Jordana Koren Zoja Filipič Lan Lavrinc
8. a Ribana Višnar Timi Močnik Neli Pulko
8. b Gordana Šober Lara Arnuš Tiana Dolenc
9. a Karla Poslek Gašper Kodrič Alja Arko
9. b Saša Silić Žiga Virant Melisa Lampreht
9. c Metka Vrbančič Osterc Jan Žunec Maša Pohar

 

Predsednica: Namestnica predsednice: Članica:
Maša Pohar Neli Pulko Melisa Lampreht

Tajnici: Tija Rutar, Zoja Filipič

Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange